Vedtægter


Her kan du læse foreningens vedtægter.


§ 1.
Foreningens navn er Smidstrup Antenneforening. Foreningen er stiftet i marts 1976. Foreningens hjemsted er Smidstrup i Vejle Kommune.

§ 2.
Antenneforeningens formål er at eje og drive et antenneanlæg og dermed modtage og distribuere:
Danske og udenlandske radio og tv-kanaler
Udbyde andre ydelser som lader sig tilbyde over antenneanlæg
Stk. 2: Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved overdragelse af udbuddet til tredjemand i en periode på maksimalt 5 år.
Stk. 3: Foreningen kan tilslutte sig sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

§ 3.
Som medlemmer kan optages alle der ejer eller lejer beboelse indenfor foreningens virkeområde. En udlejer er forpligtet til senest 1 måned efter lejeskifte at meddele dette til foreningens kasserer.

§ 4.
Medlemmerne betaler et kontingent til bestridelse af omkostninger ved foreningens drift og vedligeholdelse. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Ved første gangs tilslutning betales endvidere en tilslutningsafgift, som fastsættes af bestyrelsen.
Ved udmeldelse eller programskifte betales en afgift, som fastsættes af bestyrelsen. Ved større tilslutninger eller udstykninger aftales afgiften i hvert enkelt tilfælde med bestyrelsen.
Hvis betalingsfristen for kontingent m.v. og/eller tilslutningsafgift overskrides, betragtes dette som misligholdelse (se § 5), og der fremsendes rykkerbrev med anførsel af rykkergebyr samt seneste frist for betaling. Overskrides denne frist, vil forbindelsen til fællesantenneanlægget kunne afbrydes uden yderligere varsel.

§ 5.
I forbindelse med misligholdelse er foreningen berettiget til uden varsel at afbryde forbindelsen til antenneanlægget.
Ved misligholdelse forstås:
Egen tilslutning til stander (vil blive anmeldt som tyveri).
Anvendelse af ikke-godkendte installationsmaterialer.
Overtrædelse af foreningens vedtægter.
Manglende betalinger.
Omkostninger i forbindelse med misligholdelse påhviler medlemmet.

§ 6.
Foreningens medlemmer må kun anvende godkendte installatører til reparation og ændringer af anlægget, herunder også reparationer af kabler på og ved medlemmets grund og hus. Medlemmerne er forpligtet til at acceptere foranstaltninger, som er nødvendige for vedligeholdelse af anlægget, samt holde egne installationer og apparater i orden, således at defekter ikke gener øvrige medlemmer. Foreningen afholder alle udgifter til anlæggets drift og vedligeholdelse, dog ikke fra standeren og til medlemmernes egne installationer, samt hvor medlemmer uagtsomt forvolder skade på anlæggets forbindelseskabler og forstærkere m.v.

§ 7.
Medlemmerne har mulighed for at vælge mellem en grundpakke, mellempakke eller fuldpakke.

§ 8.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juni. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel ved annoncering på hjemmeside, i lokalpressen eller ved opslag centralt i byenopslag.

Dagsordnen skal som minimum indeholde:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen:
Valg af formand (lige år)
Valg af kasserer (ulige år)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 billagskontrollanter.
10. Valg af 1 billagskontrollant suppleant
11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

§ 9.
Generalforsamlingen kan vælge en dirigent til at lede mødet. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemninger foregå skriftligt, såfremt mindst 5 medlemmer ønsker det. 5 medlemmer kan begære, at de af dirigenten trufne afgørelser, skal under afstemning.
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. Beslutninger træffes ved simpel flertal.

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 af medlemmerne skriftligt fordre det. Fordringen skal indeholde punkter til dagsordnen. Der kan kun behandles de på dagsordnen anførte punkter. Indkaldelsen skal ske inden en måned efter fordringen. Tidsfristen kan være kortere end for ordinær generalforsamling.
Indkalder bestyrelsen ikke, kan stillerne selv indkalde.

§ 11.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på ordinær generalforsamling, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
Valgte suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder dog uden stemmeret. Bestyrelsen skal hold mindst 4 møder årlig, Der føres referat over bestyrelsesmøderne Referaterne lægges på infokanalen eller hjemmesiden.

§12.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, samt låntagning til anlægs- og vedligeholdelsesudgifter tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 13.
Regnskabet kontrolleres af 2 blandt foreningens medlemmer valgte bilagskontrollanter. Bilagskontrollanterne vælges for 2 år, dog således at der vælges en hvert år. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælges en bilagskontrollant-suppleant.

§ 14.
Foreningens medlemmer hæfter solidarisk for lån, som foreningen må optage til dækning for anlægs- og vedligeholdelsesudgifter. Bestyrelsen kan alene optage lån på max. kr. 500,- pr. medlem. Låntagningen herudover skal forelægges på en generalforsamling. I indkaldelsen skal fremgå, hvor stort et beløb, der skal lånes.

§ 15.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.Kassereren fører regnskab over indtægter og udgifter. Regnskabet kontrolleres og underskrives af de 2 billagskontrollanter. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet skal være underskrevet af hele bestyrelsen.

§ 16.
Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Ændringerne gennemføres, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 17.
Foreningen kan ikke sammenlægges med andre foreninger eller underlægges disses myndighed. Ophævelse af foreningen kan kun ske på en i det øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til beslutning skal mindst ½ af foreningens medlemmer være tilstede. Vedtagelsen kræver, at mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for.
Ved ophævelse af foreningen, skal generalforsamlingen tage stilling til, hvorledes en eventuel formue skal anvendes, dog skal foreningens forpligtelser dækkes først.

Nærværende vedtægter, vedtaget på ordinær generalforsamling den 19. marts 20125 træder i stedet for de på ordinær generalforsamling den 15. maj 2012 vedtagne.

Annette Danielsen
Referent

Bent Oehlenschlæger
Formand

Smidstrup Antenneforening

CVR nr. 35763880

Formand Kenneth Reinertsen
Telefon 40 49 00 88
Smidstrupantenneforening@hotmail.com


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00